آدرس پست الکترونیک

  info@jalalifar.com

شماره تلفن پشتیبانی  گروه آموزشی جلالی فر  :

09015055261

(شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ و روز های پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰)